Pastor Cuong Huynh

Pastor Cuong Huynh

Được tin cụ Dois Rosser về nước Chúa, thay cho Hội thánh và gia đinh xin chia buồn cùng tang quyến.